MC elektro s.r.o.

Dotační podpora fotovoltaiky z Modernizačního fondu pro firmy a obce

Od 1. března mohou firmy, obce a komunity znovu žádat o dotaci na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) z v rámci nových dotačních výzev z Modernizačního fondu. Firmy mohou získat z programu RES+ zpět až 50 % z celkových výdajů na instalaci nové FVE, města a komunity dokonce až 75 % z celkových výdajů.

Nové dotační výzvy

O dotace z programu RES+ mohou žádat právnické a fyzické osoby, obce, města, příspěvkové organizace měst a obcí, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny),

V rámci výzvy RES+ č. 1/2024 budou dotacemi podpořeny instalace nových FVE nad 50 kWp (v regionu Prahy nad 10 kWp) a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. Společně mohou být dále podpořeny i systémy bateriové akumulace a systémy výroby vodíku pomocí elektrolýzy z OZE. V této výzvě jsou k dispozici dotace ve výši 3 miliardy korun.

V rámci výzvy RES+ č. 2/2024 budou dotacemi podpořeny instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp. Výše dotačního příspěvku může tvořit až 50 % z projektu. V této výzvě jsou k dispozici dotace ve výši 4 miliardy korun.

V rámci výzvy RES+ č. 3/2024 se podpoří projekty komunitních FVE do 1 MWp na veřejných budovách v malých obcích do 3 000 obyvatel. Výše dotačního příspěvku může tvořit až 75 % z projektu. V této výzvě jsou k dispozici dotace ve výši 1 miliardy korun.

V rámci výzvy RES+ č. 4/2024 budou podpořeny instalace nových FVE do 1 MWp na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností. Dotace budou určeny na instalaci FVE (do 45 % výdajů), tak na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice (do 30 % výdajů). V této výzvě jsou k dispozici dotace ve výši 1 miliardy korun.

Změny v dotacích

Stát oproti původnímu znění dotaci RES+ z prosince 2023 provedl od březny následující změny v dotacích.

1. Rozšíření okruhu oprávněných žadatelů

O dotace mohou žádat stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

O dotace mohou usilovat žadatelé, kteří nebudou držiteli licence, za předpokladu, že provoz předmětu podpory mají smluvně zajištěn subjektem, který je držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, nebo v případě, že povinnost držení licence nevyplývá z aktuálně platných právních předpisů.

2. Strop na dotace do zeleného vodíku

Celková dotace na akumulaci do vodíku nesmí převýšit dvojnásobek dotace na výstavbu FVE.

Podpora elektrolyzéru může být poskytnuta pouze pro systémy s hodinovou výrobou v rozsahu min. 5 Nm3 /h a max. 1000 Nm3 /h. Zároveň platí, že minimální podporovaný výkon elektrolyzéru je 0,1 násobek a maximální podporovaný výkon elektrolyzéru je 0,6 násobek instalovaného špičkového výkonu přímo připojené FVE.

V případě překročení maximálního podporovaného výkonu elektrolyzéru je dotace poměrově krácena. p) Celková kapacita akumulace a výroby vodíku20 nesmí přesáhnout souhrnný výkon přímo připojené FVE. Pokud celková kapacita akumulace a výroby vodíku překročí souhrnný výkon přímo připojené FVE, bude dotace na elektrolyzér poměrově snížena.

3. Doložení stavebního povolení

Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (kolaudační souhlas, doložení oslovení stavebního úřadu, případně písemný souhlas, že stavbu lze užívat). U projektů, kde není vydání kolaudačního souhlasu relevantní, předloží žadatel jiný relevantní doklad (protokol) o uvedení zařízení do trvalého provozu.

4. Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

Konečný stav projektu a veškeré finanční, věcné a ostatní skutečnosti, které souvisely s realizací projektu, dokládá žadatel prostřednictvím dokladů požadovaných ve výzvě

Na základě těchto podkladů, posouzení splnění podmínek stanovených výzvou, rozhodnutím a smlouvou a na základě platby provede Fond závěrečné vyhodnocení akce a o jeho výsledku informuje žadatele prostřednictvím AIS SFŽP ČR. Podklady je žadatel povinen předložit do 3 let od vydání Rozhodnutí.

Doklad o Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS) – je-li relevantní.

5. Omezení výkonu FVE

Rezervovaný výkon (Rv), uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp. Týká se pouze hodnoty rezervovaného výkonu pro novou FVE.

Instalovaný výkon FVE nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k lokální, přenosové nebo distribuční soustavě.

Termíny a realizace

Na podání žádosti mají zájemci ve všech případech 8 měsíců, od 1. března  2024 s tím, že příjem skončí 31. října 2024.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

Zbývající výzva č. RES+ č. 2/2024 pro FVE o výkonu nad 1 MWp odstartuje 15. května 2024.

Zdroj: solarninovinky.cz