Fotovoltaické elektrárny pro firmy

Velké fotovoltaické elektrárny na firemní budovy instalujeme už od prvního solárního boomu v roce 2008

Investice

Primárně doporučujeme investovat do fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu, návratnost investovaných prostředků se tím zkrátí o několik let. Po konzultaci a provedení patřičných propočtů užitečnosti a návratnosti ale můžeme systém doplnit o bateriové uložiště.

Kam lze umístit fotovoltaiku?

Fotovoltaické panely lze umístit na sklady, haly i administrativní budovy. Poradíme vám s návrhem optimální velikosti elektrárny a doporučíme vhodné technologie.

Co když nastane výpadek?

Pokud potřebujete zajistit i provoz vybraných spotřebičů při výpadku elektřiny, lze při použití technologie SolaX dodat až 150 kW výkonu pro jejich zálohu.

Technické okénko

Často kladené otázky

Jaké používáte střídače?
Použití kvalitních technologií je v případě fotovoltaických elektráren stěžejní, proto volíme střídače značky SolaX. Společnost SolaX Power má více než desetileté zkušenosti ve výrobě fotovoltaických střídačů (2011) a ve vývoji hybridních střídačů (2013).
Jak vybrat fotovoltaické panely?

Dobrý základ fotovoltaické elektrárny začíná na střeše. Správný výběr panelů je více než polovinou úspěchu, pokud jde o efektivitu fotovoltaického systému. Hodnota účinnosti fotovoltaických panelů vyjadřuje kolik slunečního světla umí daný  panel převést na využitelnou elektrickou energii. Při výběru efektivního panelu je přijatelný rozsah 20 % až 23 % účinnosti. Kromě technických detailů je při výběru důležitý také vzhled. Mnoho panelů má stříbrný nebo černý rám a bílou zadní stranu (backsheet). Existují také zcela černé solární panely (Black-panely), které mají černý rám a černou zadní desku. Černé panely se snadněji zahřívají, což má negativní vliv na účinnost. Ale rozhodně vypadají stylověji. Existují také bifaciální (oboustranné) fotovoltaické panely v provedení sklo-sklo, které jsou obvykle průhledné mezi články a mohou vyrobit více energie oproti monokrystalickým panelům. U nás si můžete vybrat jaké panely Vám na střechu nainstulujeme. Pokud upřednostňujete jakéhokoliv výrobce, stačí tuto informaci říci technikovi při obhlídce objektu nebo napsat do poptávky.

Můžeme zvýšit efektivitu panelů při zastínění?
Pokud osadíme optimizéry zastíněný panel či několik panelů, na kterých se v průběhu dne vyskytují stíny, zvýšíme produktivitu celé fotovoltaické elektrárny, neboť opitimizer využije ze zastíněného fotovoltaického panelu jeho dostupný výkon a zároveň neovlivní ostatní nezastíněné fotovoltaické panely. Při osazení veškerých fotovoltaických panelů optimizery zvýšíme produkci veškerých panelů, neboť se navzájem neovlivňují a optimizer odebere z každého panelu co nejvyšší možný výkon. Pokud doplníme systém i o řídící jednotku, získáme monitoring na úrovni jednotlivého panelu a zároveň razantně zvýšíme bezpečnost provozu fotovoltaické elektrárny. Optimizery v případě požáru či závady a stisknutí central stop tlačítka zajistí rozpojení panelů v rámci stringu, díky čemuž je dosaženo bezpečného napětí, max. 50 V na stejnosměrné straně fotovoltaické elektrárny. Používáme optimizery výrobce Tigo Energy.
Kdo pomůže s úpravami elektro?
S úpravami elektro vám pomůže náš vyškolený a zkušený tým, a to v souladu s normami a dokumentací. Naši zaměstnanci jsou profesionálové a účastní se pravidelných školení nejen v oboru fotovoltaiky, ale také silnoproudu.
Můžeme přebytky ohřívat teplou užitkovou vodu?
Pro zvýšení využitelnosti fotovoltaické elektrárny a vyrobené energie lze doplnit systém o zařízení, které zajistí směřování přebytečné elektrické energie na ohřev teplé užitkové vody.
Nejčastěji používáme zařízení Wattrouter od českého výrobce SOLAR controls s.r.o. nebo zařízení AZ router. Vhodnost instalace některého z regulátorů vždy individuálně posuzujeme, neboť pro správnou funkci je třeba mít instalován vhodný zásobník teplé vody s topnou spirálou, která by měla být nejlépe vždy v třífázovém provedení, abychom mohli zachytávat přebytky energie z každé fáze.
Jaké zvolit bateriové uložiště?
Bateriové úložiště mělo být přizpůsobeno velikosti fotovoltaického systému (kWp). Díky správnému výběru bateriového systému z hlediska roční spotřeby elektřiny (kWh) a očekávaného ročního výnosu fotovoltaického systému je dána úspornost systému. Obecně se dá říci, že na každý instalovaný 1 kWp se hodí bateriové uložiště o kapacitě 2 až 3 kWh. Vždy bude, ale záležet na konkrétním chování obyvatel domu a jejich individuálních potřebách. Nejlépe vám poradí náš technik při obhlídce objektu. Pořízení baterií doporučujeme. Nejslabší místo fotovoltaiky je, že nejvíce energie vyrábí přes den, kdy je ve většině domácností nejmenší odběr, protože lidé bývají v práci a děti ve škole. Zvýšení odběru přichází večer, ale to už fotovoltaická elektrárna nevyrábí, protože přestává svítit slunce. Tuto situaci právě řeší bateriové uložiště. Uchovává přebytky, abyste je mohly použít, když je zrovna potřebujete. Díky pořízení bateriového uložiště získáte i vyšší dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Je problém částečně zastíněná střecha?
Každý stín dopadající na fotovoltaický panel je problémem pro celý systém. Fotovoltaické panely jsou běžně zapojeny do série, tzv. stringu, kdy v každém stringu určuje výkon všech ostatních panelů panel s nejnižším výkonem. To znamená, že pokud budeme mít částečně zastíněný jeden panel z deseti, dojde ke snížení výkonu i u všech ostatních panelů ve stringu, a to i přestože se na nich žádný stín nevyskytuje. S tímto problémem si hravě poradí takzvaný optimizer.
Kam lze umístit panely?

Fotovoltaické panely lze umístit na sklady, haly i administrativní budovy. S návrhem optimální velikosti elektrárny Vám poradíme a doporučíme vhodné použití technologie pro Vaši firmu. Pro Vás to bude znamenat snížení nákladů v době zvyšujících se cen energií.
Nemusíte se obávat ani výpadku. Pokud je pro Vás prioritou i zajištění provozu vybraných spotřebičů při výpadku elektřiny, lze toho docílit při použití technologie SolaX dodat až 150 kW výkonu pro zálohu vybraných spotřebičů.

Dotační podpora pro firmy

Program „Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+“ byl spuštěn 01.03.2024 a žádosti lze podávat do 31.10.2024.

V rámci avizovaných čtyř výzev v programu RES+ (Modernizačního fondu) můžete získat dotace na instalaci fotovoltaických elekráren. Podpořeny budou elektrárny do výkonu 1 MWp, i nad něj.

Kdo může žádat o dotaci

Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Jaké jsou podporované aktivity

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS),
 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE.

Na co lze žádat dotaci

Stavební práce, dodávky a služby, činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru, BOZP.

Forma a výše podpory

Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Maximální výše dotace: 370 mil. Kč na projekt.

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu,
 • FVE do 1MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány,
 • doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky,
 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích,
 • žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Dotační podpora pro obce

Program „Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+“ byl spuštěn 01.03.2024 a žádosti lze podávat do 31.10.2024.

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli

Jaké jsou podporované aktivity

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Výše uvedené platí pro obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Větší obce, kraje, příspěvkové organizace a spolky vlastněné obcí mohou využít podporu na sdružené projekty výstavby FVE, více informací v podmínkách níže.

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP

Forma a výše podpory

Max. 75 % z celkových výdajů projektu pro obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Na sdružené projekty FVE lze čerpat

 • max. 45 % na instalaci FVE
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice.