Naše služby

Solární fotovoltaický ohřev vody

Solární fotovoltaický ohřev vody

Rychlá návratnost a dlouhá životnost

Princip fungování

Solární systém  na ohřev vody není propojen s distribuční soustavavou a tak k instalaci není zapotřebí souhlas distributora, jako je to v případě montáže běžné fotovoltaické elektrárny. Elektřina z fotovoltaických panelů je přiváděna přes regulátor k topnému tělesu bojleru. Díky regulátoru je zajištěno optimální využití elektrické energie a může mít i další funkce, které regulují a pomáhají snižovat spotřebu elektřiny ze sítě.

Fotovoltaický systém pro ohřev teplé vody navrhujeme tak, aby pokryl spotřebu elektrické energie Vašeho bojleru po většinu roku. V případě nedostatku slunečního svitu, typicky v zimních měsících, se teplá voda ohřívá elektrickou energií ze sítě. K měniči pro ohřev vody lze připojit další spotřebiče typu přímotop, olejový radiátor atd.

Fotovoltaický ohřev vody pro nízkopříjmové domácnosti ZDARMA

Dotační podpora je ve výši 90 000 Kč. 

Finanční prostředky předem – zálohou.

Podpořena opatření provedená po 12. září 2022.

 

Řešení na klíč

Typové solární systémy

Solární fotovoltaický ohřev vody

Dotační podpora NZÚ Light

rodiny pobírající přídavky na děti.rodiny pobírající přídavky na děti.:02.05. 2023 byla spuštěna dotační podpora v programu Nová zelená úsporám Light na solární ohřev vody. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění. Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění „Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)“ nebo „Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)“.

Vybrané opatření musí splňovat dále uvedené požadavky:

Solární termický ohřev vody

Solární termický systém musí být sestaven pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Požadované parametry pro solární termický ohřev vody

Solární fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Požadované parametry pro solární fotovoltaický ohřev vody

Kolik můžete získat?

Dotační podpora je ve výši 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody.

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpořena jsou opatření provedená po 12. září 2022
  • Žádat lze i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light.

Kdo může žádat?

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

 

Novinky od ledna 2024

Rozšiřuje se okruh žadatelů, nově mohou žádat i rodiny pobírající přídavky na děti.

Proč se zpřesňují některé podmínky?

Z důvodu zajištění kvalitnějších realizací s maximálním efektem a úsporou, dále dojde ke zvýšení ochrany zranitelných skupin (především seniorů) před neseriózními firmami.

OHŘEV VODY

• instalace s novým bojlerem –podpora 90 000 Kč

• instalace bez nového bojleru –podpora 60 000 Kč

• vždy povinná ochrana proti opaření

Termické solární systémy

• zvýšena požadovaná min. plocha apertury panelů na 2,5 m2

Fotovoltaické systémy pro ohřev vody

• navýšen min. instalovaný výkon na 2 kWp

• automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu

• požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody

• nové podmínky umožní instalovat systémy s vyšším výkonem, a to bez požadavku na příliš velký objem bojleru

• instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

Solární fotovoltaický ohřev vody

Dotační podpora NZÚ

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 8.

 

Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci
systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“.

Požadovaný minimální objem akumulačního zásobníku je 45 litrů teplé vody na kW instalovaného výkonu panelů.

Solární fotovoltaický ohřev vody

Schéma zapojení