MC elektro s.r.o.

Fotovoltaické elektrárny do 50 kW bez licence a stavebního povolení

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo minulý rok podpořit lepší využití obnovitelných zdrojů energie hlavně fotovoltaických systémů při řešení současné energetické krize.

V lednu 2023 tato opatření vešla v platnost. Hlavním změnou je navýšení limitu výkonu elektrárny z 10 kWp na 50 kWp. Nově tedy majitel fotovoltaiky nemusí Energetický regulační úřad žádat o vydání podnikatelské licence v případě, že výkon instalované elektrárny nebude větší jak 50 kWp. Zároveň došlo k úpravě podmínek nutnosti získat stavební povolení. V loňském roce každá fotovoltaická elektrárna, která přesáhla výkon větší jak 20 kWp, musela být oznámena na místním příslušném stavebním úřadě. Instalace byla schválena až vydáním stavebního povolení.

Co je nyní potřeba pro umístění, povolení a kolaudaci fotovoltaiky, která je součástí stavby?

Podmínky stavební úpravy:

  • nezasahuje do nosných konstrukcích stavby
  • nemění způsob užívání stavby
  • nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí
  • jsou splněny podmínky požární bezpečnosti podle prováděcího právního předpisu
  • stavba není kulturní památkou
FVE do 50 kWp jak součást stavbySplnění všech podmínekNesplnění některé z podmínek
Územní rozhodnutí nebo územní souhlasNeNe
Stavební povolení nebo ohlášeníNeAno
KolaudaceNeAno
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu není nutné při instalaci fotovoltaiky do 50 kWp pokud splní veškeré výše uvedené podmínky. Tedy pokud panely nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nebo se po instalaci nemění způsob užívání stavby a není narušena podmínka požární bezpečnosti. Standardně tyto podmínky bývají splněny u střešních instalací fotovoltaiky. Pokud si realizační firma nebo majitel neví rady, mohou požádat stavební úřad o tzv. předběžnou informaci, případně kontaktovat místní příslušnou HZS o stanovisko k požární bezpečnosti instalace OZE.

Ohlášení stavby na stavebním úřadě je povinné v případě, že se objekt nachází ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně.

Co je potřeba pro umístění, povolení a kolaudaci fotovoltaiky, která je jako samostatná stavba?

U instalace FVE do 50 kWp musí být vždy v souladu s územně plánovací dokumentací příslušné obce.

UmístěníRealizaceKolaudaceSchvalovatel
Nejedná se o
stavbu vodního
díla, kulturní
památky, stavbu ve
zvláště chráněném
území, památkové
rezervaci nebo
v památkové zóně.
NeNeNeŽádný
Jedná se o stavbu
ve zvláště
chráněném území,
památkové
rezervaci a
památkové zóně.
Územní souhlasOhlášeníNeObecní stavební úřad
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Novinky platí jak pro domácnosti, tak pro firmy, kterým se tak může zjednodušit a zkrátit administrativní proces před uvedením fotovoltaiky či jiného zdroje do provozu. Nežádá se o licenci na výrobu elektřiny, pokud má být výrobna OZE určena pro vlastní spotřebu zákazníka. Nově taktéž není nutné žádat o rozhodnutí o umístění stavby, pokud je umístění výrobny do 50 kWp v souladu s územně plánovací dokumentací.

Naopak fotovoltaika s výkonem nad 50 kWp i nyní vyžaduje ohlášení či povolení stavebního úřadu i licenci na výrobu od Energetického regulačního úřadu. Žadatelé musí řešit i územní souhlas nebo rozhodnutí o umístění stavby a kolaudační souhlas, díky kterému je možné stavbu využívat za účelem, ke kterému byla vybudována.