MC elektro s.r.o.

Vláda v březnu schválila sedmou novelu energetického zákona LEX OZE 3

Zákonné ukotvení akumulace, flexibility a agregace

Nová pravidla dají spotřebitelům možnost lépe řídit jejich spotřebu a umožní jim tak snižovat jejich výdaje za elektřinu. Kromě toho posílí energetickou soběstačnost zákazníků a zmírní tlak na růst regulované složky ceny elektřiny. Nyní po schválení vládou projednají návrh poslanci. „Hlavním cílem této novely je aktualizace pravidel trhu s elektřinou. Tyto změny nám pomohou vytvořit chytřejší a modernější energetický systém a přinesou nové příležitosti pro všechny spotřebitele, jak řídit svou spotřebu,“ říká ministr průmyslu obchodu Jozef Síkela s tím, že návrh zákona je v převážné míře transpozicí směrnice Evropské unie.

Akumulace energie umožní „uskladnit“ přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie či odkládat spotřebu elektřiny na dobu, kdy se to na základě podmínek na trhu s energiemi nejlépe vyplatí. Zákazníci tak budou moci využívat elektřinu v době, kdy je levnější. Kromě toho budou moci ze svých zařízení nabízet poskytování služeb posilujících stabilitu sítě.

Flexibilita přinese reakci na poptávku a nabídku energie – přizpůsobení systému výroby a distribuce energie podle aktuálních potřeb. To může vést ke snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky. Zároveň umožní rozložení spotřeby energie rovnoměrně v průběhu dne.
Moderní energetika bude decentralizovaná na stovky tisíc až miliónů různých zdrojů, jejichž výroba elektřiny nebude vždy pravidelná či přímo předvídatelná. Princip agregace umožní sdružovat více výrobců do jedné větší, efektivnější, ale také z hlediska výroby elektřiny předvídatelnější skupiny. Tato skupina může zahrnovat více druhů elektráren od větrné po solární, které se mohou navzájem doplňovat. „Agregovat navíc bude možné nejen výrobu, ale také spotřebu elektřiny. To znamená, že například, když bude nabídka elektřiny omezená, bude moci agregátor regulovat spotřebu odběratelů sdružení členů své skupiny,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.


V rámci zákona půjde o činnost vykonávanou fyzickou nebo právnickou osobou, takzvaným agregátorem. Tato osoba bude sdružovat výrobu, spotřebu, ale také možnosti akumulace jednotlivých účastníků trhu s elektřinou, s nimiž jednotlivě má uzavřenu smlouvu za účelem nabízení sdružené flexibility na trzích s elektřinou. Na výkon činnosti agregátora bude nutná licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), podobně jako na činnost obchod s elektřinou. Další součástí novely je posílení ochrany spotřebitelů. Novela zavádí povinnost pro obchodníky s energiemi stanovit takzvaný index zajištění. To posílí transparentnost a umožní spotřebitelům lépe se rozhodovat při výběru svého dodavatele podle toho, jestli má nakoupeno dostatek energií pro pokrytí
poptávky svých zákazníků.


V neposlední řadě novela zavádí i přísnější pravidla pro udělování licencí obchodníkům s elektřinou a plynem. Tímto krokem chce MPO ochránit spotřebitele před obchodníky, kteří v minulosti přistupovali k nekalým praktikám. Nově stanovená pravidla prodlužují dobu po zrušení licence, kdy nelze získat novou licenci, na pět let a rozšiřují se kritéria pro hodnocení žadatelů, včetně předešlého selhání či úpadku. Novela dále doplňuje předchozí novelu LEX OZE 2 v oblasti aktivního zákazníka, energetických společenství a datového centra. Na ně má akumulace, agregace a flexibilita přímý dopad. Kdy však přesně dojde k zařazení na program Poslanecké sněmovny, projednání ve výborech a schválení Senátem nelze přesně časově předpovědět.

Zdroj: Solární novinky